“Mediacje są lepsze niż najlepszy wyrok, bo zmuszają ludzi do porozumienia, wygaszają konflikty, na nowo kształtują relację zwaśnionych stron.”

Jarosław Gwizdok


Jako mediator  pośredniczę w sporze, próbuję doprowadzić do rozwiązania konfliktu i dojścia do ugody między stronami. Moim celem  nie jest ustalenie, kto ma rację, lecz jakie są interesy i potrzeby stron oraz trwała likwidacja konfliktu poprzez wypracowanie rozwiązania możliwego do zaakceptowania przez obie strony. Koncentruję się na potrzebach i interesach uczestników konfliktu. Stwarzam możliwość wypowiedzenia swoich racji w sposób spokojny i przemyślany.

Jako mediator nie jestem sędzią – nie rozstrzygam sporu, nie jestem terapeutą – nie prowadzę psychoterapii, nie jestem doradcą prawnym – nie udzielam porad prawnych.

Moja rola i zadania jako mediatora:

 • jestem pośrednikiem między stronami konfliktu,
 • jestem bezstronnym i neutralnym ekspertem od komunikacji między stronami sporu, który pomaga stronom rozwiązać spór,
 •  jako osoba niezaangażowana potrafię spojrzeć na konflikt bez emocji,
 •  tak organizuję mediacje, by strony w pełni świadomie, poprzez analizę własnych interesów i poznanie możliwych rozwiązań, osiągnęły wspólnie satysfakcjonujące je porozumienie oraz zawarły ugodę i zakończyły spór,
 •  nadaję właściwy klimat mediacji i kontaktom między stronami,
 •  zadaję pytania w celu rozpoznania źródła konfliktu oraz zachęcam strony do poszukiwania rozwiązań sporu, a także służę swoją wiedzą przy zawieraniu ugody,
 •  udzielam wielostronnej pomocy i wypracowuję korzystne społecznie rozwiązania konfliktu, pełnię  rolę zarządzającego interakcją mediacji, dbając o przestrzeganie standardów postępowania mediacyjnego,
 • nie oceniam, nie komentuję, nie nalegam, nie oburzam się, nie wygłaszam swoich racji,
 • nie mam prawa narzucać stronom swoich poglądów i rozwiązań, ani poglądów wygłaszanych przez jedną ze stron,
 • nie mogę popędzać stron,
 • nie oceniam wypracowanych przez strony ustaleń ani porozumienia końcowego,
 • nie faworyzuję żadnej z nich.

 Zasady mediacji:

 • dobrowolność – mediacja jest możliwa, tylko za zgodą obu stron sporu,
 • poufność – informacje uzyskane przez mediatora w trakcie mediacji są objęte tajemnicą,
 • bezstronność – mediator jest osobą bezstronną, w równym stopniu wspiera strony w rozwiązywaniu sporu,
 • neutralność – mediator nie ma interesu w określonym rozwiązaniu sporu i pomaga stronom wypracować takie, które będzie najlepiej odpowiadało ich potrzebom i interesom.

Etapy mediacji:

 • nawiązanie kontaktu ze stronami sporu,
 • wybór strategii prowadzenia mediacji,
 • zbieranie i analizowanie podstawowych informacji,
 • sporządzenie szczegółowego planu mediacji,
 • budowanie zaufania i współpracy,
 • rozpoczęcie sesji mediacyjnej,
 • zdefiniowanie spraw i ustalenie planu,
 • odkrywanie ukrytych interesów stron,
 • generowanie opcji rozwiązań,
 • ocena możliwości rozwiązań,
 • przetarg końcowy,
 • osiągnięcie formalnego porozumienia.